ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Θέμα: Αντικατάσταση πολυελαίων Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου Δερβενίου.

            Κατά το σωτήριο έτος 1998, ιερατεύοντος του πατρός και αρχιερατικού επιτρόπου Ιω. Γιαννακά και επιτροπευόντων: Χρήστου Λάλου του Ανδ. Κανελλοπούλου Παύλου του Βασ. Παπασταμοπού-λου Κωνσταντίνου του Χρ. Και Δούσκα Ιωάννη του Νικολάου, ελήφθη σε συνεδρία ομόφωνη απόφαση που αφορούσε στην οριστική αντικα-τάσταση των κρυσταλλικών αλλά και μεταλλικών πολυελαίων. Και τούτο διότι ο μεν κεντρικός συναπαρτιζόμενος από άφθονες κρυσταλ-λικές χάνδρες περιπεπλεγμένες σε κρυσταλλικούς δεσμούς, είχε δε-χτεί την καταλυτική φθορά του χρόνου. Απεκολλούντο ολόκληρες αρ-μαθιές από χάντρες με άμεσο κίνδυνο τις κεφαλές των πιστών. Η προσπάθεια παλαιοτέρων εκκλησιαστικών συμβουλίων να τον κατά-κερματίσουν σε μικρότερους, είχε σαν αποτέλεσμα και την επιβλητι-κότητά του να μειώσουν, αλλά και τον υπαρκτό κίνδυνο να μην από-σοβήσουν. Είχε χάσει πλέον την αρχοντιά του και απείχε του σκοπού της δωρεάς του μεγάλου δωρητή ιατρού και μακαρίου τη μνήμη Ιωάν-νου Κουκίου. `Ηταν πάντως γεγονός ότι έδενε κυριολεκτικά η αναγεν-νησιακή του μορφή με το νέο τέμπλεο της ιδίας αναγεννησιακής τε-χνοτροπίας μαζί με τις νέες εικόνες της ιδίας προελεύσεως που αντι-κατέστησαν τις προηγούμενες με τη βυζαντινή παράδοση, την κρητι-κή σχολή τον Πανσέληνο κλπ. `Αλλωστε και οι μεταλλικοί πολυέλαιοι με τα κηροπήγια και τις κανδήλες με τον βυζαντινό χαρακτήρα δημι-ουργούσαν πρόβλημα στο Ναό με τις αναθυμιάσεις τους που επικά-θονταν στις εικόνες και ιδιαίτερα στο επιχρυσωμένο πρόσφατα τέμ-πλεο, αλλά και στο αμαύρωμα της επιβλητικά καλλιτεχνικής ξυλίνης οροφής του Ναού. Ορθή άρα και αμετάκλητη η απόφαση του εκκλησι-αστικού συμβουλίου μαζί με τη σύμφωνη γνώμη των πιστών.
Στην επιτροπή εναπόκειται πλέον η φροντίδα να καλέσει τον κυρ Γιαννούλη Χρήστο, γνωστό μαϊστορα εξ Ηπείρου για την εκπόνη-ση και κατασκευή των προαναγγελθέντων πολυελαίων, και μέσα σε σύντομο χρόνο άρχισε η τοποθέτησή των. Και πρώτος ο κυρίαρχος εντός του Ναού στο κέντρο, κάτω από το αγιαστικό όμμα του Παντο-κράτορα. Καταπληκτικός σε λαμπρότητα από τον απαστράπτοντα καθαρό μπρούτζο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική λειτουργική τάξη.

Περιβάλλεται, κατά την αγιορείτικη παράδοση, από μία στεφάνη - χορόν που περιτριγυρίζει αυτόν και του προσδίδει πρόσθετη επιβλη-τικότητα. Επικρέμαται από την οροφή δια σειράς επιτόνων με περιπε-πλεγμένα σχήματα που συναποτελούνται από πλούσια καλλιτεχνικά μπρούτζινα ελάσματα και παραστάσεις που αυξάνουν την αισθητικό-τητά του. Η πλειάδα των φωτιστικών σωμάτων σε κατάλληλη διάταξη σκορπίζει άπλετο φως που κάνει να λαμποκοπά ο Ναός στις πανηγυ-ρικές και δοξαστικές τελετουργίες και άλλοτε να διαχέει το ιλαρόν του φως κατά τους εσπερινούς, αλλά και όταν το φως του τρεμοσβήνει, αχνό και μυστηριακό, στις ακολουθίες των Παθών και στις ολονύκτιες ιερουργίες. Στην περιφέρεια της στεφάνης παρεμβάλλονται οκτώ με-ταλλικά προσκυνητάρια για τοποθέτηση εικόνων, οκτώ στην εξωτερι-κή θέση της στεφάνης και οκτώ στην εσωτερική. Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αποστόλων και άλλων Αγίων. Μεταξύ των εικόνων παρεμβάλλονται επίσης κατά αντιστοιχία οκτώ δικέφαλοι αετοί με ανοικτές τις φτερούγες των. Συμβολικά διακρίνουμε σε όλες τις εικό-νες του, εσωτερικά κι εξωτερικά, φωτιστικά εν είδει κανδηλών.
Τη δεσπόζουσα θέση του κεντρικού πολυελαίου συμπληρώνει η κατάλληλη τοποθέτηση μικροτέρων, ώστε οι διασταυρούμενες ακτί-νες των να δημιουργούν το απαράμιλλο φάσμα των φωτοσκιάσεων με τη μυστηριακή μαγεία της συμπλοκής των ακτίνων των φωτιστικών του πολυελαίου και των εις κατάλληλα σημεία τοποθετημένων προ-βολέων του Ναού.
Τα μάτια επιχαίρουν και η ψυχή αναγαλλιάζει λες και διαχέεται η Χάρις Θείου Φωτός.